Ukliďme svět, ukliďme Česko

Dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Naši žáci se ve spolupráci s Městysem Buchlovice pravidelně v jarních měsících této akce zúčastňují pod názvem „Ukliďme Buchlovice“.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Liga proti rakovině

Žáci naší školy se tradičně zapojují do celostátní sbírky Český den proti rakovině známý jako kytičkový den, jehož cílem je získat finanční prostředky za nabízené kvítky měsíčku lékařského na boj proti rakovině: na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť, ale i preventivně působit na širokou veřejnost…

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město je partnerem projektu. Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství.…

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol je projektem SZIF. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je podpora zdravé výživy. Přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci…

Jeden svět na školách

Pravidelně se zapojujeme do vzdělávacích programů Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni, jenž přispívá  výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. K dispozici máme výukové materiály reagující na situaci ve společnosti a aktuální…

Projekt EDISON

Naše škola se pravidelně každý druhý rok zapojuje do projektu EDISON společnosti AIESEC, která je největší studenty řízená organizace na světě. Přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí. Spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která…

Centrum kolegiální podpory

Spolupráce pedagogických pracovníků speciálního školství  a škol základních. Cyklus seminářů na půdě Základní školy a Mateřské školy speciální, Uherské Hradiště, Šafaříkova. V rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV), pro kterou bylo alokováno Ministerstvem školství 300 miliónů korun. V rámci této výzvy byla úspěšným žadatelem Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková…

Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.…

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Registrační číslo: CZ02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 Naše škola se jako partnerská a spolupracující zapojila do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků. Jedná se o projekt tří partnerských univerzit: Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Karlovu Univerzitu v Praze a Masarykovu Univerzitu v Brně. Zapojili jsme se do klíčové aktivity: Podpora…

ŠABLONY_2017_BUCHLOVICE

Registrační číslo:                           CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007268 Výzva OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ Celková přiznaná částka:    990 346,- Kč                                                                                                                                                             Mateřská škola                                                                                                                                                                           I/1.5  Chůva – personální podpora MŠ                                                                                         Celkové náklady aktivity: 322 700,00                                                                                                                       II/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv              Celkové náklady aktivity:…