Přírodovědná učebna chemie, fyziky, přírodopisu

Operační program:                       Integrovaný regionální operační program (IROP)

Registrační číslo projektu:          CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004223

Prioritní osa IROP:                        Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl:                                 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva ŘO IROP:                             č. 47 Infrastruktura základních škol SVL

Příjemce dotace:                          Městys Buchlovice

Hlavním cílem je zvýšení kvality podmínek pro vzdělávání a odbornou přípravu žáků ZŠ Buchlovice

 v klíčových kompetencích, ve vazbě na další vzdělávání, budoucí uplatnění na trhu práce. Dalším

cílem je umožnění bezproblémového přístupu ke vzdělání všem skupinám, tj. i zdravotně či sociálně

 znevýhodněným cílovým skupinám.

 Cíle je dosaženo vybudováním a vybavením nové přírodovědné učebny tří odborných předmětů – 

chemie, fyziky, přírodopisu, zřízením školského poradenského pracoviště pro inkluzi a zabezpečením

vnitřní konektivity k širokopásmovému internetu v objektu Základní školy Buchlovice.

Součástí projektu je i úprava zeleně v areálu základní školy.